Visa Inger Wickboms profil på LinkedIn

Produkter

Varukorg

Kontakt

Snyggasjalar.se
Tennisvägen 33
611 64 Nyköpiing
E-post:
Webb: www.snyggasjalar.se
Telefon: 0702-811456

Nyhetsbrev
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

Köpvillkor hos Snyggasjalar.se

Läs igenom våra köp­villkor. ConsultInger AB heter företaget som har sjalar.se i sitt sortiment.


Köp


Vid beställning av sjalar träffas avtal om köp först när Consult­Inger AB bekräftat beställningen genom en e-postad order­bekräftelse. Vid eventuella felaktigheter i tex angivande av pris, leveranstid etc förberhåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand. Vi ingår endast avtal med myndig person , alternativt omyndig med målsmans medgivande.


Pris


I priserna ingår moms med 25 %.


Leveranstid - leveranser


Normal leveranstid är 1-3 arbetsdagar (vardagar) efter det att vi har mottagit din beställning. I de fall en vara måste beställas av leverantör kan leveranstiden vara längre. Meddelande om avvikelser från den normala leveranstiden på hemsidan får du i samband med orderbekräftelsen. Du har då givetsvis rätt att avstå alternativt ändra din beställning.


Postpaket


Beställningar som väger mindre än 20 kg kan beställas med leveranssätt Postpaket. När din beställning har anlänt till Postens Serviceställe, det kan vara en närliggande ICA-affär eller en bensinstation i din hemort, skickas en avisering till dig. Det finns två olika sätt att få aviseringen på; SMS-avisering till din mobiltelefon eller pappersavisering.


SMS-avisering


Samma dag ditt paket anländer till Postens Serviceställe skickas SMS-avin till det mobilnumret som du har angivit. För att lösa ut din beställning ta med dig mobiltelefonen med det sparade sms-aviseringen och din legitimation till det anvisade servicestället. OBS! Vid valt aviseringssätt sms-avisering skickas ingen pappersavi hem till dig.


Pappersavisering


När ditt paket anländer till Postens Serviceställe skickas en avi hem till dig. Ta med dig avin till det anvisade servicestället för att lösa ut din beställning.


Leveransförsening


Om leveransförsening uppstår meddelar vi dig detta genom e-post. Du som kund har alltid rätt att häva köpet vid leveransförseningar. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen exempelvis då vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss. Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från all ersättning till kund gällande leveransförseningar.


Transportrisken


Vi står för transportrisken dvs risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. Du står för risken vid eventuell retur till oss.


Delad order


Skulle någon av artiklarna du beställt ha en avsevärd längre leveranstid än övriga artiklar kan vi i vissa fall dela din beställning. Som kund behöver du aldrig betala mer än den överenskomna ursprungliga frakten.


Ej utlösta order


För alla paket som inte hämtas ut debiterar ConsultInger AB kunden en avgift. Avgiften motsvarar de faktiska kostnaderna för returfrakt, expeditionsavgift och hantering. Avgift för frakt och ev postförskott tillkommer enligt ovan. Inga övriga skatter eller avgifter tillkommer.


Betalning


ConsultInger AB redovisar priser inklusive moms. Avgift för frakt och ev postförskott tillkommer enlignt ovan. Inga övriga skatter eller avgifter tillkommer.


Återbetalningar


Ev. återbetalningar görs i första hand till ditt bankkonto, person- konto eller bankgirokonto i andra hand via avi. Återbetalningen sker inom 10 arbetsdagar från att vi har mottagit och godkänt din retur.


Ångerköp och öppet köp i 14 dagar


Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning. Detta förutsatt att produkten är i väsentligen oförändrat skick, dvs ej förstörd eller skadad.


Vid åberopande av ångerrätt & öppet köp följ instruktionen enligt nedan:


  • Meddela till ConsultInger AB och returnera beställningen inom 14 dagar efter det att du har mottagit beställningen eller en väsentlig del av den.
  • Varan ska vara i oförändrat skick, dvs ej förstörd eller skadad.
  • Sedan ska denna kartong skickas i ett transportemballage som är likvärdigt som det varan/varorna levererades i till dig.

Vi följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer vid en eventuell tvist.

Conditions of Use

Please review our Conditions of Use. Consult Inger AB units the company has sjalar.se in its range.


Buy


When ordering shawls made contracts for the purchase only when Inger Consult AB confirmed the order through an e-mail order confirmation. We any inaccuracies in the text indicating the price, delivery etc förberhåller we reserve the right to correct this. When only the agreement with the adult, or minor with guardian consent.


Price


The prices include VAT at 25%.


Delivery - delivery


Normal delivery time is 1-3 working days (weekdays), after we have received your order. In cases where a product must be ordered by the supplier, the delivery time be longer. Notice of deviation from the normal delivery time on the website, you get connected with the order confirmation. You have then givetsvis right to waive or modify your order.


Recorded


Orders weighing less than 20 kg can be ordered with delivery Recorded. Once your order has arrived in the Post Service Provider, it can be a nearby ICA store or gas station in your hometown, it sends a notice to you. There are two ways to get the announcement on; SMS notification to your mobile phone or paper notice.


SMS notification


The same day your package arrives at the Post Service Place sent SMS roles of the mobile number you entered. In order to solve for your order to your mobile phone with the saved sms-alert and your ID to the designated service point. NOTE! At the chosen announcement way SMS notification sent no pappersavi to you.


Paper Alert


When your package arrives at the Post Service Provider sends a note home to you. Bring your shipping to the designated service point to solve for your order.


Delivery Delay


If the delivery delay we'll let you know by e-mail. You as a customer is always right to cancel the purchase on delivery delays. We will do everything in our power to fulfill your order. There may be circumstances which make it impossible to complete the order for example, when our supplier can not meet his commitment to us. We reserve the right to exclude us from any compensation to the customer concerning the delivery delays.


Transport risk


We provide the transport risk ie the risk of product damage or loss during shipment from our warehouse to you. You represent the risk in the event returned to us.


Shared orders


Would any of the items you ordered have a considerable longer time than other articles, we can in some cases share your order. As a customer you'll never pay more than the agreed original postage.


Non-triggered orders


For all packages that are not picked up charge Consult Inger AB customer a fee. The fee represents the actual cost of return shipping, handling fee and handling. Fees for shipping and no delivery will be as above. No other taxes or charges.


Payment


Consult Inger AB reports prices including VAT. Fees for shipping and no delivery will enlignt above. No other taxes or charges.


Repayments


Ev. repayments are made in the first instance to your bank account, personal account or bank account in the alternative via avi. The refund is made within 10 working days that we have received and accepted your return.


Chargebacks and open purchase in 14 days


Under the Distance and Doorstep Selling Act, you as a customer the right to cancel your purchase within 14 days after you received the product and without specific reason. This provided the product is essentially unchanged, ie not destroyed or damaged.


In invoking the right & open purchase follow the instructions below:


  • Notify to Consult Inger AB and return the order within 14 days after you have received the order or a substantial part of it.
  • The product should be in the unmodified, ie not destroyed or damaged.
  • Then this board is sent in a transport packaging, which is equivalent to the product / goods shipped in to you.

We follow The National Board for recommendations on a dispute.

Nyheter

REA!